කේන්දර සාදාගැනීම

සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට සහ භාව කේන්දර ( ක්‍රිෂ්ණමූර්ති , සිරිපති) සාදාගැණීම ඉතාම නිවැරදිව කරගතහැක.

දිවයිනේ ප්‍රවීන ජ්යෝතිෂ ආචාර්ය වරුන්ගේ සහය හා මග පෙන්වීමෙන් හා ප්‍රවීන පරිගණක ඉන්ජිනේරුවන් අතින් නිමවේ. සම්පුර්ණ ශ්‍රී ලංකේය නිෂ්පදනකකි.බාවිතය ඉතා සරල වන අතර ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව වැඩිදියුණු කර ගැනීමේ හැකියාව.

පොරොන්දම් ගැලපිම හා නැකත්

අට පොරොන්දම, දස පොරොන්දම මෙන්ම විසි පොරොන්දම සදාගැනිම. සුදර්ශන චක්‍රය, අෂ්ඨ කූටය හා පොරොන්දම් ප්‍රතිශත ඉතා ඉක්මනින් සදා ගැනීම හා සිංහලෙන්ම මුද්‍රණය කරගැනිම. නිවැරිදි නැකත් සදා ගැනීමේ පහසුව.

මිලදීගැනීමට විමසන්න

මිලදීගැනීමට හා වැඩි විස්තර සදහා:

    Call Us

Colombo : ( 0094) 71 38 48 610
Homagama : ( 0094) 77 51 49 642
Rathnapura : ( 0094) 72 90 64 200
Embilipitiya : ( 0094) 72 90 64 200.
Kurunegala : ( 0094) 77 54 27129
Badulla : (0094) 72 28 48 995

E-mail to mail@lakhandahana.com

Address:
No: BS G2, Matha Rd
Narahenpita,
Colombo 08

Note:
We need sales agents as well !!!! Please contact us.