සිරිපති කේන්දරය | Siripathi Horoscope | Horoscope Making Software

sripathi kendaraya image

sripathi kendaraya chart

Siripathi Bhava kendaraya, graha bala thatwa ( ග්‍රහ බල තත්ව)

Siripathi Bhava kendaraya, graha bala thatwa ( ග්‍රහ බල තත්ව)

Sripathi | සිරිපති

සිරිපති භාව කේන්දර සාදාගැණීම ඉතාම නිවැරදිව කරගතහැක.

LakHandahana software will create Siripathi kendaraya in accurate manner.

Software will help you to save time and allow to give more focus on doing better prediction.

භාව කේන්දර විස්තර:

 •  සිරිපති භාව කේන්දරය
  • භාව ආරම්භය
  • භාව මද්‍ය
  • භාව විරාමය
  • භාව ස්ථුට
 • ග්‍රහ ෂඩ් වර්ගය
 • ග්‍රහ බල තත්ව
 • භාව ෂඩ් වර්ගය
 • නනත්වය

 

 

 

 

 

 

ග්‍රහ ෂඩ් වර්ගය - Siripathi Bhava kendaraya graha shad wargaya

ග්‍රහ ෂඩ් වර්ගය – Siripathi Bhava kendaraya graha shad wargaya

භාව ෂඩ් වර්ගය - Siripathi Bhava kendaraya, bhawa shad wargaya

භාව ෂඩ් වර්ගය – Siripathi Bhava kendaraya, bhawa shad wargaya

නානත්වය - Siripathi Bhava kendaraya nanathwa

නානත්වය – Siripathi Bhava kendaraya nanathwa