ක්‍රිෂ්ණමූර්ති කේන්දරය | Krishnamurthy Horoscope | Horoscope Making Software

Krishnamurthy kendaraya

Krishnamurthy-kendaraya

Krishnamurthy | ක්‍රිෂ්ණමූර්ති

ක්‍රිෂ්ණමූර්ති භාව කේන්දර සාදාගැණීම ඉතාම නිවැරදිව ගණනය කරගතහැක.

LakHandahana software will create Krishnamuuthi kendaraya in KP style using KP ayanamsa.

Software will help you to save time and allow to give more focus on doing better prediction.

භාව කේන්දර විස්තර:

 • භාවය
 • රාශිය
 • ස්ථුටය
 • අධිපති
 • උප අධිපති

ග්‍රහයන් ගේ විස්තර:

 • තැන්පත් රාශිය
 • ස්ථුටය
 • වක්‍ර භාවය
 • තැන්පත් භාවය
 • අයිති භාව
 • නැකත
 • නැකත ධිපති
  • තැන්පත් භාවය
  • අයිති භාව
 • නැකත උප ධිපති
  • තැන්පත් භාවය
  • අයිති භාව
 • භාව නිවෙදකත්වය
 • and more…