පොරොන්දම් බැලීම සහ ගැලපීම | Horoscope Matching | Horoscope Matching Software

පොරොන්දම් ගැලපිම - Porondam Matching

පොරොන්දම් ගැලපිම – Porondam Matching

Matching | පොරොන්දම් ගැලපිම

LakHandahana Match making software helps to do horoscope matching for both local and overseas horoscopes.

අට පොරොන්දම, දස පොරොන්දම මෙන්ම විසි පොරොන්දම සදාගැනිම. සුදර්ශන චක්‍රය, අෂ්ඨ කූටය හා පොරොන්දම් ප්‍රතිශත ඉතා ඉක්මනින් සදා ගැනීම හා සිංහලෙන්ම මුද්‍රණය කරගැනිම. නිවැරිදි නැකත් සදා ගැනීමේ පහසුව.

  • අට පොරොන්දම
  • දස පොරොන්දම
  •  විසි පොරොන්දම
  • සුදර්ශන චක්‍රය
  • අෂ්ඨ කූටය 
  • පොරොන්දම්  ගණනයේ ප්‍රතිශත
  • කුජ දෝෂයේ මුලික විස්තර
  • සිංහලෙන් මුද්‍රණය
  • දේශීය මෙන්ම විදේශීය කේන්දර ගැලපීම