ඔබ බලාපොරොතු වන දිනය හා වේලාව ඇතුල් කරන්නඉදිරියේදී පිටරට වෙසෙන ඔබ සඳහාද අපගේ මෙම සුබ වේලාවල් ක‍්‍රමය වැඩි දියුණු කිරිමට අපි ඇපකැප වෙන්නෙමු. මෙහිදී ඔබට පෙන්වන අවස්ථාවන් අතර,
  • රජ සම්පත් - ඉතාමත් උචිතය. ඉතා බල සම්පන්න වේලාවකි.
  • සම්පත් - බලසම්පන්න වේලාවකි.
  • නිදි - වැඩි බලයෙක් හෝ අගුණයක් නැති වේලාවකි.
  • මරණ - ඉතාමත් අගුණ වේලාවකි.පු`ඵවන් තරම් මගහැරීම උචිතය.

තමන්ට උචිත වේලාව තෝරගෙන එම වේලාවට පිටත්වන විට තම නාස් පුඩු දෙකෙන් හුස්ම වැටෙන පුඩුව තොරාගන්න. (මොනම හේතුවක් නිසාවත් එකවර නාස් පුඩු දෙකෙන්ම හුස්ම ගැනීම හෝ පිටකිරීම සිදු නොවේ.* එම වේලාවට හුස්ම වැටෙන නාස් පුඩුවට සමාන පාදය පෙරට තබා තම අධිෂ්ඨානය ඉෂ්ඨ වේවා යැයි සිතා පිටත් වන්න. මෙහි වටිනාකම අත්විඳින්න.

ඔබට තෙරුවන් සරණයි